മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

തലലോകം Edit
    പാതാളം
    underworld, abysm


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ miscount, physique, showy, ഒമച്ചില്‍, വിഷ്കന്ദം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean