മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

തലപ്പാല് Edit
    തേങ്ങ പിഴിയുമ്പോള്‍ ആദ്യമെടുക്കുന്ന പാല്‍
    pure coconut milk obtained by, crushing the kernel


Entries from Datuk Database

തലപ്പാല്(നാമം):: തേങ്ങാപിഴിയുമ്പോള്‍ ആദ്യമെടുക്കുന്ന പാല്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ keel, ഭൃംഗരി, ചാക്ക, അധികരണി, പരജിതം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean