മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

തരക്ഷു Edit
നാമം (ഏകവചനം)
    കഴുതപ്പുലി.
    Hyena.
Base: Sanskrit


Entries from Datuk Database

തരക്ഷു(നാമം):: കഴുതപ്പുലി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ asterism, anti, ആകാരികന്‍, ആദിത, ഇന്ദ്രാശനി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean