മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

തട്ടിത്തുറക്കുക Edit
    ബലം പ്രയോഗിച്ച് തുറക്കുക
    open by using force


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ pantaloon, petty, unsuccessful, alphanumeric, ഭൗജംഗം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean