മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

തട്ടം Edit
    തളിക, കുളം
    plate, pond


തട്ടം Edit
    സ്ത്രീകള്‍ (കന്യാസ്ത്രീകള്‍, മുസ്ലീം സ്ത്രീകള്‍) തലമൂടുന്ന വസ്ത്രം
    A garment that, covers the head and face, veil


തട്ടം Edit
    ഒരു ജാതി കുതിര.


തട്ടം
(പര്യായം) സത്രം


Entries from Datuk Database

തട്ടം1(നാമം):: ഒരിനം പരന്ന പാത്രം
തട്ടം2(നാമം):: വസ്ത്രം
തട്ടം2(നാമം):: തട്ടന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ പ്രതിപ്രതീകം, ടോപം, വ്യുല്‍സര്‍ഗ്ഗം, മണ്ഡലം, പ്രഗര്‍ജ്ജനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean