മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

തക്കവണ്ണം Edit
    യോഗ്യമായ വിധത്തില്‍
    suitably


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ demote, ആപൂര്‍ണ്ണ, മാഷാശം, അംഗരക്ഷകന്‍, പക്താവ്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean