മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഡീക്കന്‍ Edit
    വീമ്പിളക്കുന്നവന്‍, തണ്ടന്‍
    boasting man, a vain man


Entries from Datuk Database

ഡീക്കന്‍1(നാ. ക്രിസ്തു.):: ശെമ്മാശന്‍
ഡീക്കന്‍2(നാമം):: പൊങ്ങച്ചക്കാരന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ stray, അശിശിരകരന്‍, അന്തര്‍ദ്ദാഹം, prima donna, ഓന്തി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean