മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഡാകിനി Edit
    ഒരു ദുര്‍ദ്ദേവത, പിശാചിനി
    an evil spirit, ghost


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ agape, മണ്ടലം, അര്‍ഭന്‍, ആന, മാര്‍ഗ്ഗണം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean