മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഞെരിപ്പട Edit
    ഒരു പലഹാരം
    a kind of cake


Entries from Datuk Database

ഞെരിപ്പട(നാമം):: ഒരു പലഹാരം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ formation, zoom, നിഷണ്ണകം, xeroderma, വരിക്കുതിര


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean