മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഞെടുങ്ങുക Edit
    നടുങ്ങുക, ഞെട്ടുക
    be shocked, shudder


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cent, അനന്തശീര്‍ഷ, അഹല്ലികം, അന്താവസായി, പരാലയം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean