മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഞാറ്റുനില Edit
    ഞാറ്റുവേല
    time suitable for transplanting paddy


Entries from Datuk Database

ഞാറ്റുനില(നാമം):: ഞാറ്റുവേല
ഞാറ്റുനില(നാമം):: നടുതലയ്ക്കു കൊള്ളാവുന്ന സമയം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ mount, അംഗസേവകന്‍, ഇന്ദീവരി, വേഷണ, മണ്ഡലം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean