മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഞാറ് Edit
    പറിച്ചുനടാന്‍ പാകത്തിലായ നെല്‍ച്ചെടി
    young paddy ready for transplantaion


ഞാറ Edit
    ഞാറപ്പക്ഷി, ഞാവല്‍
    pelican, a kind of tree with black berriers


Entries from Datuk Database

ഞാറ1(നാമം):: ഞാറല്‍
ഞാറ1(നാമം):: ഞാവല്‍
ഞാറ2(നാമം):: ഒരു പക്ഷി
ഞാറ്(നാമം):: ഇളക്കിമാറ്റി നടുന്നതിനായി പ്രത്യേക തടങ്ങളില്‍ വളര്‍ത്തുന്ന നെല്ലിന്‍റെ തൈ. (പ്ര.) ഞാറലക്കുക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ wicker, ആലറി, ഭേക്കന്‍, വണ്ടിക്കോല്‍, വരണീയ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean