മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഞാണേറ്റുക Edit
    വില്ലുകുലയ്ക്കുക
    stringing to bow


Entries from Datuk Database

ഞാണേറ്റുക(ക്രിയ):: വില്ലുകുലയ്ക്കുക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ settee, അട്ടിമധുരം, അശ, മുകു, പിറപ്പിടം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean