മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ജാപകന്‍ Edit
    ജപിക്കുന്നവന്‍, ചതിയന്‍
    mutterer, a cheat


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bibulous, അവകീര്‍ണ്ണി, അതിക്കിരാതി, ചെയ്യല്‍, വിദയ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean