മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ജതുമയം Edit
    അരക്കുക്കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയത്
    something made of lac


Entries from Datuk Database

ജതുമയം(നാമം):: അരക്കുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയത്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ halt, kilkhoz, അതിഥിസേവ, അനുവ്, ചാതിക്കുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean