മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഛേമണ്ഡന്‍ Edit
    അനാഥന്‍
    an orphan


Entries from Datuk Database

ഛേമണ്ഡന്‍(നാമം):: അനാഥന്‍ (അച്ഛനമ്മമാരില്ലാത്തവന്‍)

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അഭ്രമം, ഇറമ്പുകാലി, അപൂര്‍ണ്ണ, അശിത, ആത്മീയം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean