മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഛിദം Edit
    ഭിന്നസംഖ്യയുടെ ദേം
    denominator


Entries from Datuk Database

ഛിദം(നാമം):: ഭിന്നസംഖ്യയുടെ ഛേദം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ concomitant, fly high, ആനുപദിക, ഋതേ, വാനിടം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean