മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഛിത്ത Edit
    ഛേദിക്കപ്പെട്ട
    cut


ഛിത്ത് Edit
    ഛേദിക്കുന്ന,ഖണ്ഡിക്കുന്ന,


Entries from Datuk Database

ഛിത്ത്(നാമം):: ഛേദിക്കുന്നത് (സമാസത്തില്‍)
ഛിത്ത(വിശേഷണം):: ഛേദിക്കപ്പെട്ട

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ marl, unpopular, അലരിത്തയ്യല്‍, പ്രഗീത, അമൃതന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean