മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഛായാപടം Edit
    ഛായാചിത്രം
    photograph


Entries from Datuk Database

ഛായാപടം(നാമം):: ഛായാചിത്രം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ഇടരുക, ഫേനവാഹി, ചാട്ടേല്‍കേറ്റുക, യുദ്ധക്കളം, മിതവാദി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean