മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഛായാഗ്രഹണം Edit
    ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് പടം പിടിക്കല്‍
    photography


Entries from Datuk Database

ഛായാഗ്രഹണം(നാമം):: ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചു പടം പിടിക്കല്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അക്ഷപടലന്‍, ആരഭ്യ, അപവ്യയി, പുല്‍ക്കൊടി, ക്ഷീണമദ്ധ്യ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean