മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഛാത്രന്‍ Edit
നാമം
    ശിഷ്യന്‍, വിദ്യാര്‍ത്ഥി
    disciple, student


Entries from Datuk Database

ഛാത്രന്‍(നാമം):: ശിഷ്യന്‍, വിദ്യാര്‍ഥി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ചുതാഗ്നി, മഹാശല്കം, നിയോജിത, conformity, first foot


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean