മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഛന്നാവാസം Edit
    അജ്ഞാതവാസം
    living in some unknown place


Entries from Datuk Database

ഛന്നാവാസം(നാമം):: അജ്ഞാതവാസം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ hart, sublieutenant, amends, അത്യായു, അതിസാരകി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean