മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഛന്ന Edit
    മറയ്ക്കപ്പെട്ട, വിജനമായ
    concealed, desolate


Entries from Datuk Database

ഛന്ന(വിശേഷണം):: മറയ്ക്കപ്പെട്ട
ഛന്ന(വിശേഷണം):: നിര്‍ജനമായ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ reprieve, അമൃതകുണ്ഡം, വിശദം, ആനപത്യം, നിവേശകം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean