മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഛന്ദ Edit
വിശേഷണം
    രഹസ്യമായ, ആകര്‍ഷകമായ.
    Secretive, Charming.


Entries from Datuk Database

ഛന്ദ(വിശേഷണം):: ഇഷ്ടത്തിനൊത്ത
ഛന്ദ(വിശേഷണം):: രഹസ്യമായ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ collier, solicitous, അറുവാണി, ഉത്കട, പരമാര്‍ത്ഥി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean