മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഛദ്മം Edit
    ചതി, കപടവേഷം
    deceit


Entries from Datuk Database

ഛദ്മം(നാമം):: കള്ളം, വ്യാജം, ചതി
ഛദ്മം(നാമം):: കള്ളവേഷം, പ്രച്ഛന്നവേഷം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ freemasonry, prance, rummage, അഡ്വോക്കേറ്റ്, അദ്ധ്യവസായം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean