മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഛത്ര Edit
    കാട്ടുശതകുപ്പ, കൂണ്
    anise, mushroom


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ attribute, അപാംയോനി, അരുമ, അരൂപ, പുടവമുറി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean