മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഛകാരം Edit
    ഛ എന്ന അക്ഷരം
    the letter


Entries from Datuk Database

ഛകാരം(നാമം):: ഛ എന്ന അക്ഷരം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ explore, score, അഭ്യുപഗമം, വര്‍ഷകാലം, അമരരിപു


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean