മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചൗരികന്‍ Edit
    കള്ളന്‍
    robber


Entries from Datuk Database

ചൗരികന്‍(നാമം):: ചോരന്‍, കള്ളന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ doe, encamp, അരാവുക, അലഞ്ജിവിക, അദ്രോണി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean