മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചോമ്പേറി Edit
    മടിയന്‍
    a lazy person


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ amplifier, wishful, അലശണ്ട, വിംശ, മേത്തട്ട്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean