മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചോദ്യം Edit
    ചോദിക്കല്‍, അത്ഭുതം
    asking, wonder


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bloat, intercede, middling, olive, zoophyte


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean