മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചോതനി Edit
    ചൂല്, തുറപ്പ
    broom


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ prevail, procuress, regrets, അസഹം, യാജ്യന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean