മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചോതനി Edit
    ചൂല്, തുറപ്പ
    broom


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cash book, play, മകരാങ്കന്‍, പ്രതിഭൂ, മിതവാക്ക്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean