മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചൊള്ള Edit
    മെലിവ്, പക്വമാവാത്ത ഫലം
    leanness, immature fruit


ചൊള്ള് Edit
    പാകംവരാത്ത കായ്
    immature fruit,


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അവലക്ഷ്മി, അനുപോകം, ആകാചിത, പ്രണിപാതി, ബ്രഹ്മതത്ത്വം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean