മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചൊല്ലുക Edit
    പറയുക, ഉരുവിടുക
    say, chant


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ agribusiness, amusement, cave in, അഹിമതേജസ്സ്, അംഗനാപ്രിയം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean