മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചൊരുക്ക് Edit
    മധുരപലഹാരങ്ങളും ലരിപദാര്‍ത്ഥങ്ങളും അധികം കഴിച്ചാലുണ്ടാകുന്ന മാന്ദ്യം
    slight, intoxication


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ farago, octo, triple, ആരപ്പോര്‍മൂല, പ്രണിധാനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean