മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചൊക്കട്ടാമണ്ഡപം Edit
    രാജകുമാരന്മാര്‍ ചൊക്കട്ടാന്‍ കളി കളിക്കുന്ന സ്ഥലം
    the place where, princes play the chess game chokkattan


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ratify, പ്രതിച്ഛന്ദ, ചുവിക, അംഗമര്‍ഷം, ഉഗ്ര


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean