മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചൈത്യവ്യക്ഷം Edit
നാമം
    അരയാല്‍
    pipal


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ nationality, snag, tripos, cheque, ആളാംപ്രതി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean