മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചേവുകക്കാരന്‍ Edit
    ഭൃത്യന്‍
    servant


Entries from Datuk Database

ചേവുകക്കാരന്‍(നാമം):: ഭൃത്യന്‍
ചേവുകക്കാരന്‍(നാമം):: ഭടന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ narcissism, അഭിസാരം, ചപ്പ്, വൈമനസ്യം, മൂഷണം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean