മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചേര്‍ത്ത Edit
    യോജിപ്പിച്ച, കൂട്ടിയിണക്കിയ
    joined, combined


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ adduce, canticle, അഗതിക, ചിലസമയം, മനിഷ്യം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean