മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചേതോഗതം Edit
    ആഗ്രഹം, ചിന്ത
    desire, thought


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ വിസ്മൃതി, പ്രേഷണം, പദചിഹ്നം, വിനാശോന്മുഖ, ശോധയിതാവ്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean