മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചെവികടിക്കുക Edit
    നുണപറയുക, ഏഷണി കൂട്ടുക
    tell tales about something, caluminiate


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ allotropism, far and near, യകൃത്ത്, വര്‍ജ്ജിത, അറ്റകുറ്റം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean