മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചെള്ള Edit
    കവിള്‍ത്തടം, ചെളി
    the cheek, mire


ചെള്ള് Edit
    മൃഗരോമങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു തരം കീടം
    flea


Entries from Datuk Database

ചെള്ള1(നാമം):: കവിള്‍ത്തടം, കപോലം
ചെള്ള2(നാമം):: ചെള്ളകുത്തുക = 1. ചെളിയാവുക
ചെള്ള2(നാമം):: ചെളിക്കട്ട കുത്തിയെടുത്തു വരമ്പുണ്ടാക്കുക
ചെള്ള്(നാമം):: ഒരു ക്ഷുദ്രജീവി
ചെള്ള്(നാമം):: തെങ്ങും മറ്റും തുരന്നു നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരിനം വണ്ട്
ചെള്ള്(നാമം):: ധാന്യങ്ങള്‍ തുരന്നു നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരിനം ചെറുപ്രാണി, നൊച്ചല്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ boiler, predated, അഗ്നിഗര്‍ഭകം, ആര്‍ക്കന്‍, ആകാശപ്പന്തല്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean