മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചെലങ്ക Edit
    കാലിലണിയുന്ന ചിലമ്പ്
    anklet


Entries from Datuk Database

ചെലങ്ക(നാമം):: ചിലങ്ക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ banter, ഇരുപത്തെട്ടുകെട്ടുക, പച്ചമാംസം, പണ്ട, പ്രതിസംഹൃത


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean