മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചെറ്റേടം Edit
    കുറച്ചുദൂരം
    short distance


Entries from Datuk Database

ചെറ്റേടം(നാമം):: കുറച്ചുദൂരം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ hard cover, ungainly, അദ്ധ്യാസം, ഇറക്കിളി, ഫലഹകം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean