മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചെറുമുണ്ടി Edit
    ഒരിനം വെള്ളകൊക്ക്
    a kkind of white crane


Entries from Datuk Database

ചെറുമുണ്ടി(നാമം):: ഒരിനം വെള്ളക്കൊക്ക്, ചെറിയ മുണ്ടിക്കൊക്ക്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അമാമത്ത്, പ്രപന്നപാലന്‍, ഛല്ലി, വിഴുക, ഉപചാരക്രിയ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean