മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചെറുനാരകം Edit
നാമം
    ജോനകനാരകം
    lime tree


Entries from Datuk Database

ചെറുനാരകം(നാമം):: ജോനകനാരകം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ spinthariscope, അലവാച്ചി, അളിഞ്ജരം, ആയുശ്ചോരം, അര്‍ണ്ണവഭവം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean