മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചെറിയമ്മ Edit
    അമ്മയുടെ അനുജത്തി,
    mother's sister


Entries from Datuk Database

ചെറിയമ്മ(നാമം):: അമ്മയുടെ ഇളയസഹോദരി
ചെറിയമ്മ(നാമം):: അച്ഛന്‍റെ രണ്ടാം ഭാര്യ
ചെറിയമ്മ(നാമം):: ചിറ്റപ്പന്‍റെ ഭാര്യ
ചെറിയമ്മ(നാമം):: താണജാതിക്കാര്‍ നായര്‍സ്‌ത്രീകളെ വിളിക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന പദം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ fatness, അവദ്യ, അഭിലാപം, ആക്രന്ദികന്‍, ഇക്ഷുകം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean