മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചെരിപ്പുകുത്തി Edit
    ചെരിപ്പുണ്ടാക്കുന്നവന്‍
    cobbler


Entries from Datuk Database

ചെരിപ്പുകുത്തി(നാമം):: ചെരിപ്പുണ്ടാക്കുന്നവന്‍, തോല്‍പ്പണിചെയ്യുന്നവന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ aussie, benevolence, all for lfk;d;gx Dvgktnf/e/, അയ്യങ്കാര്‍, അഴല്പാട്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean