മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചെമ്പന്‍പറ Edit
    ചെമ്പുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരിനം വലിയ അളവുപാത്രം
    a large measuring vessel, made of copper


Entries from Datuk Database

ചെമ്പന്‍ പറ(നാമം):: ചെമ്പുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരിനം വലിയ അളവുപാത്രം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ antibiotic, അമരിഷ, ആസ്താരകന്‍, ചുരത്ത്,


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean