മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചെണ്ടക്കാരന്‍ Edit
    ചെണ്ട കൊട്ടുന്നവന്‍
    a professional drummer


Entries from Datuk Database

ചെണ്ടക്കാരന്‍(നാമം):: ചെണ്ടകൊട്ടുന്നവന്‍
ചെണ്ടക്കാരന്‍(നാമം):: കൗശലക്കാരന്‍, ചതിയന്‍
ചെണ്ടക്കാരന്‍(നാമം):: ശണ്ഠക്കാരന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cockle, അയോദണ്ഡം, അംഗന്യാസം, ആനത്തലവന്‍, മാര്‍ത്തികം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean