മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചെഞ്ചന്ദനം Edit
    രക്തചന്ദനം
    almug


Entries from Datuk Database

ചെഞ്ചന്ദനം(നാമം):: രക്തചന്ദനം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ immoderate, online, അട്ടികൊടുക്കുക, അധിശ്രീ, അഹിനഗു


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean